วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552

คำศัพท์

book หนังสือ
desk ลิ้งชัก
bag กระเป๋า
boor ประตู
window หน้าต่าง
pencil ดินสอ
pencil case กระเป๋าดินสอ
table โต๊ะ
chair เก้าอี้
ruler ไม้บรรทัด
cd แผ่นซีดี
computer คอมพิวเตอร์
pen ปากกา
markerเครื่องหมาย
eraser ยางลบ

วัน ศุกร์ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

คำศัพท์

country ประทเศ
capital เมืองหลวง
official รัฐบาล
language ภาษา
here ที่นี้
important ความหมาย
place ที่อยู่อาศัย
famous คนที่รู้จักมากๆ
for เพื่อ สำหรับ

วัน พุธ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวในเชียงราย


ดอยตุงหอนาฬิกา


แม่สาย

ถ่ำปลา
ภูชี้ฟ้า